INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

KONTAKTNÍ ÚDAJE O POSKYTOVATELI ÚVĚRU

AsisTeam s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha – Staré Město, IČ: 283 19 061, telefonní číslo: 572 153 000, email: info@asisteam.cz, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195471

V současné době poskytovatel úvěru – AsisTeam s.r.o. podniká stále na základě živnostenského oprávnění – poskytování a zprostředkovní spotřebitelského úvěru.

 

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Písemné stížnosti – reklamace zasílejte na adresu Riegrovo nám. 182, 767 01 Kroměříž. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od přijetí reklamace. Kontaktní email: asisteam@asisteam.cz, tel. 777 625 397.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Finančním arbitrem se rozumí finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.

Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 1581/69, Praha 1, PSČ 110 00, internetové stránky finančního arbitra jsou ww.finarbitr.cz, email finančního arbitra je: arbitr@finarbitr.cz

 

ORGÁN DOHLEDU

Dohled nad dodržováním povinností Věřitele a zprostředkovatele v souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů vykonává Česká národní banka (dále jako „ČNB“). Sídlo ČNB je na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz

 

INFORMACE O PROCESU POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Abychom Vám mohli poskytnout spotřebitelský úvěr, je třeba, abyste nám nejdříve poslali žádost o úvěr společně s dále uvedenými informacemi, na základě kterých posoudíme Vaší úvěruschopnost.

Jakmile obdržíme veškeré relevantní informace, přistoupíme k posouzení Vaší úvěruschopnosti, dále necháme zpracovat ocenění předmětu zajištění, pokud nám takové ocenění sami neposkytnete, posoudíme, zda je předmět zajištění vhodný k zajištění úvěru, sdělíme Vám, jaké podmínky úvěru Vám nabízíme, poskytneme Vám nezbytné předsmluvní informace vyžadované zákonem, tak abyste byli schopni posoudit, zda námi nabízené podmínky odpovídají Vašim potřebám a finančním možnostem. Samozřejmě Vám poskytneme náležité vysvětlení poskytnutých informací a návrh smlouvy.

Podle zákona o spotřebitelském úvěru Vám bude poskytnuta doba na rozmyšlenou v trvání 14 dní, během které nesmíme změnit ani odvolat návrh smluvních podmínek, ledaže během této doby vyjdou najevo okolnosti týkající se Vaší úvěruschopnosti, na jejichž základě kterých jsme posoudili Vaší úvěruschopnost. Sdělíte-li nám nebo zprostředkovateli do 14 dní ode dne, kdy Vám byl návrh těchto smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímáte, jsme povinni s Vámi bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení na základě předloženého návrhu smluvních podmínek.

Jakmile nám sdělíte, že máte zájem o nabízený úvěr, bude s Vámi uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru.

Pro posouzení Vaší úvěruschopnosti a podmínek poskytnutí úvěru budeme od Vás vyžadovat:

 • žádost o úvěr
 • potvrzení příjmu nebo
 • pracovní smlouvu nebo
 • výpisy účtu, kam Vám chodí pravidelný měsíční příjem, za poslední 3 měsíce nebo
 • výplatní pásky za poslední 3 měsíce
 • seznam závazků – formulář
 • seznam majetku – vlastněné podíly, práva v družstvu, pohledávky, nemovitosti, automobily
 • fotografie nemovitosti (exter / inter)
 • účel použití spotřebitelského úvěru
 • 2 doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS)
 • lustrace registrů CNCB, CBCB, SOLUS
 • pokud máte příjmy z podnikání:
 • potvrzení bezdlužnosti FÚ,
 • doklad o uhrazení poslední daňové povinnosti k dani z příjmu FO
 • potvrzení matriky o rodinném stavu a počtu dětí

 

POSKYTNUTÍ RADY

Poskytovatel neposkytuje radu podle § 85, odst. 1) zákona o spotřebitelském úvěru

 

ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Účel použití finančních prostředků z úvěru není ničím omezen.

 

ZAJIŠTĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Pro poskytnutí spotřebitelského úvěru vyžadujeme zajištění, a to alespoň ve formě:

 • zástavního práva k nemovitosti,
 • zajišťovacího převodu práva k družstevnímu podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu,
 • ručitel, vždy však ve spojení s formou zajištění uvedenou pod písmenem a) nebo b), pokud předmět zajištění není na základě posouzení dostatečný.
 • (není nutné, aby zajištění poskytl přímo spotřebitel, akceptujeme i zajištění ve formě uvedené pod písmenem a) nebo b) poskytnuté třetí osobou)

 

DOBA TRVANÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Poskytujeme pouze úvěry na dobu určitou se splatností max. 25 let.

 

ÚROKOVÁ SAZBA

Spotřebitelské úvěry poskytujeme pouze s pevnou úrokovou sazbou; úroková sazba je platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

 

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR V CIZÍ MĚNĚ

Poskytnutí spotřebitelského úvěru v cizí měně nenabízíme.

 

REPREZETATIVNÍ PŘÍKLAD

Vzorový výpočet RPSN = roční procentuální sazba nákladů na spotřebitelský úvěr: jistina úvěru: 250.000,- Kč, počet měsíčních anuitních splátek: 120, výše smluvního úroku: 10,99% p.a. (roční sazba), poplatek za poskytnutí úvěru: 12.500,- Kč (poplatek splatný při podpisu smlouvy), výše měsíční splátky: 3.442,34,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem: 413.080,80,- Kč, výplata úvěru dne: 31. 1. 2017, splatnost první anuitní splátky: 28. 2. 2017, splatnost splátky do posledního dne příslušného kalendářního měsíce. RPSN: 12,96%. RPSN je vypočtena na základě předpokladu, že úroková sazba úvěru a ostatní platby zůstávají neměnné po dobu platnosti smlouvy, a že k úplnému dočerpání úvěru dojde dne 31. 1. 2017. Pokud dojde ke změně předpokladů, za kterých byla sazba RPSN vypočítána, dojde ke změně výše sazby RPSN.

 

DALŠÍ NÁKLADY

Pojištění předmětu zástavy

Zástavce má povinnost do 15 dnů ode dne uzavření zástavní smlouvy, tj. smlouvy, na základě které bude vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo zajišťující spotřebitelský úvěr, pojistit nemovitost/i a její součásti u kterékoliv pojišťovny podnikající na území České republiky, kterou si sami zvolíte, proti škodám a jiným nebezpečím v rozsahu hodnoty nemovitostí a v téže lhůtě zajistit uzavření dohody s příslušnou pojišťovnou, na základě které věřitel získá pro případ pojistné události na nemovitosti či na její součásti nárok na pojistné plnění z předmětné pojistné smlouvy převyšující v jednotlivém případě 50 000 Kč. Uvedené pojištění jste povinni udržovat po celou dobu trvání úvěru.

Uzavření uvedeného pojištění není podmínkou pro poskytnutí úvěru.

Náklady na pojištění bude hradit Zástavce a tyto nebudou zahrnuty v sazbě RPSN, neboť jejich výše není známa a nejsou zahrnuty do celkových nákladů spotřebitelského úvěru.

Životní pojištění

V úvěrové smlouvě může být dále sjednána Vaše povinnost uzavřít ve lhůtě do 15 dnů ode dne uzavření úvěrové smlouvy uzavřít s kteroukoliv pojišťovnou podnikající na území České republiky, kterou si sami zvolíte, pojistnou smlouvu na rizikové životní pojištění do výše poskytnutého úvěru s tím, že bude současně zajištěn nárok věřitele na pojistné plnění z této pojistné smlouvy. Uvedené pojištění jste povinni udržovat po celou dobu trvání úvěru.

Uzavření uvedeného pojištění není podmínkou pro poskytnutí úvěru.

Náklady na pojištění budete hradit Vy a tyto nebudou zahrnuty v sazbě RPSN, neboť jejich výše není známa a nejsou zahrnuty do celkových nákladů spotřebitelského úvěru.

Uzavření notářského zápisu

V době trvání úvěrového vztahu jsme Vás oprávněni vyzvat k uzavření notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti o uznání vašich dluhů z úvěrové smlouvy a Vy jste povinen uzavřít příslušný notářský zápis v místě a době uvedené ve výzvě, přičemž lhůta k uzavření notářského zápisu nesmí být kratší než 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. V tomto případě náklady na sepsání notářského zápisu bude hradit Vy. Tyto náklady nejsou zahrnuty v RPSN, neboť jejich výše není známa a nejsou zahrnuty do celkových nákladů spotřebitelského úvěru. Náklady na služby notáře jsou uvedeny ve vyhlášce č. 196/2001 Sb., vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), v platném znění.

 

MOŽNOSTI SPLÁCENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Obecně nabízíme tyto možnosti splácení spotřebitelského úvěru:

anuitně (tzn., že se průběžně bude splácet konstantní splátka obsahující jistina a úrok.),
jednorázově (tzn., jistina včetně úroku bude uhrazena najednou ve sjednaný den nebo
jednorázově s měsíční platbou úroku, tzn., že po dobu trvání úvěru bude měsíčně splácen sjednaný úrok a jistina úvěru bude splatná najednou v sjednaný den tzv. balonová splátka).

Konkrétní způsob splácení bude dohodnut v závislosti na posouzení Vaší úvěruschopnosti a Vašeho požadavku na způsob splácení spotřebitelského úvěru. Anuitní splátky případně platba úroku budou placeny měsíčně. Počet splátek bude v závislosti na délce trvání úvěru. Výše pravidelných splátek bude neměnná po celou dobu trvání úvěru. Konkrétní výše pravidelné splátky bude záviset na výši úvěru, době trvání úvěru a sjednané úrokové sazbě.

V případě, že úvěru bude splácen jednorázově s měsíční splátkou úroků, upozorňujeme Vás, že tímto nedochází ke splácení jistiny úvěru.

 

PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO SPLACEBÍ ÚVĚRU

Spotřebitelský úvěr může být zcela nebo zčásti splacen kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě máte právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které byste byl povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení má poskytovatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.

 

OCENĚNÍ NEMOVITÉ VĚCI

V případně spotřebitelského úvěru na bydlení se předmět zajištění ocení cenou obvyklou podle zákona upravujícího oceňování majetku. Ocenění si provádíme sami na základě informací a podkladů, které nám poskytnete, nebo které si sami zajistíme. Náklady na ocenění v tomto případě hradíme my. To však nevylučuje, abyste nám předložili ocenění předmětu zajištění provedené podle zákona upravujícího oceňování majetku, které však nesmí být starší tří měsíců. V takovém případě však nesete veškeré náklady na ocenění Vy.

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

V souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru nemáte povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě.

 

DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SMLOUVOU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

V případě, že nebudete splácet spotřebitelský úvěr řádně a včas, vystavujete se riziku okamžitému zesplatnění úvěru. 

Za opomenuté platby, tedy pokud se dostanete do prodlení s úhradou dlužné částky, Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Dále Vám bude, v případě, že se dostanete do prodlení s úhradou dlužné částky, účtován úrok z prodlení v zákonné výši

Pokud dojde k předčasnému zesplatnění úvěru v důsledku Vašeho prodlení, popř. v důsledku Vašeho porušení smluvní povinnosti sjednané v úvěrové či s úvěrem související smlouvě, bude Vám účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 15% z dlužné Jistiny.

Věřitel má právo na zápůjční úrok až do úplného splacení úvěru, a to i v případě, že se dostanete do prodlení se splacením úvěru.

Pokud nebudete plnit nepeněžité povinnosti sjednané v úvěrové smlouvě, může Vám být účtována jednorázová smluvní pokuta za porušení smluvní povinnosti. Výše jednorázové pokuty bude činit 5% celkové výše spotřebitelského úvěru, nejméně však 10.000,- Kč, nejvýše 30.000,- Kč.

Souhrn všech uplatněných smluvních pokut sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském úvěru nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.

Výslovně vás upozorňujeme, že v případě neuhrazení dlužné částky řádně a včas, bude zahájeno soudní řízení, které pro Vás bude znamenat další výdaje v podobě nákladů soudního řízení.

Konečně Vás upozorňujeme, že v případě Vašeho prodlení může dojít k nařízení exekuce na Váš majetek a v exekuci k nucenému prodeji Vašeho majetku, zejména pak nemovitostí, které budou zajišťovat sjednaný spotřebitelský úvěr.

Pokud byste měli potíže s dodržením plateb, neprodleně nás prosím kontaktujte, abychom našli možná řešení.