VĚCNÉ BŘEMENO K VĚCI VLASTNÍ ?

VĚCNÉ BŘEMENO K VĚCI VLASTNÍ.Stejně jako občanský zákoník z roku 1964, tak i občanský zákoník účinný od 1.1.2014 (dále též „OZ“) zakotvuje možnost zřídit k vlastní věci ve prospěch jiného věcné břemeno – tedy zřídit věcné právo k věci cizí. Jak je to však s možností zřídit věcné právo k věci vlastní, tedy zřídit věcné břemeno ke své vlastní věci ve svůj vlastní prospěchcné břemeno k věci vlastní ano. Ale skutečně jen k vlastnímu pozemku?

Z uvedeného vyplývá, že zřídit věcné břemeno k věci vlastní dle OZ nepochybně lze. Současně však dle gramatického výkladu § 1257 odst. 2 OZ lze zřídit věcné břemeno k věci vlastní pouze mezi pozemky, nikoliv mezi jakýmikoliv věcmi, neboť citované ustanovení hovoří právě a jen o pozemku. Jakkoliv byl úmysl zákonodárce veden deklarovanou snahou o větší volnost právních vztahů, v tomto případě ustrnul zákonodárce na půli cesty, neboť omezení „vlastnické služebnosti“ pouze na pozemky nemá racionální odůvodnění. Omezení pouze na pozemky by snad nepůsobilo větší potíže v případě, že by historicky neexistovalo oddělené vlastnické právo k pozemku a samostatné vlastnické právo k budově na něm, a budova by byla pouhou součástí pozemku, i tak by se však jednalo o omezení pouze na nemovitosti, byť nový občanský zákoník umožňuje zřizovat věcná břemena i věcem movitým. Omezení pouze na pozemky nadto působí o to méně přesvědčivě, když se lze v důvodové zprávě k občanskému zákoníku v části týkající se § 1257 – 1259 dočíst „Při vymezení služebností bylo ve shodě s předválečnou osnovou (a jejím rakouským vzorem) ponecháno široké vymezení, nevázané jen na nemovitou věc. Návrh tak setrvává na odchylce od některých jiných zákoníků, které spojují služebnost jen s nemovitými věcmi (CC čl. 637, C.c. čl. 1027, CCQ čl. 1177, ZGB čl. 730, lichtenštejnský zákon o věcných právech, čl. 198), anebo které vycházejí z jiného pojetí služebností (BGB). Záměrně se tedy setrvává na původní myšlence předválečné osnovy občanského zákoníku, že pojem služebnosti má být stanoven „co nejšíře, aby mohl krýti jich rozmanitý obsah.

Přidat komentář